DPMSolid | Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji udzielanej przez DPMSolid Limited Sp. k.

§1

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu produktu.

§2

Podstawą udzielenia gwarancji jest oryginalny dowód zakupu z danymi Sprzedawcy i datą sprzedaży.

§3

Gwarancja udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

§5

  1. Naprawa produktu zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od dnia przyjęcia przez serwis produktu do naprawy.
  2. W przypadku gdy naprawa wymaga importu z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do 60 dni (Europa) lub 90 dni (Chiny), na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usługi serwisowej.

§6

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym, zapewniającym bezpieczny transport. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia produktu podczas transportu ponosi reklamujący.

§7

Gwarancja nie obejmuje wad produktu powstałych w skutek:

  • używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi,
  • niewłaściwego przechowywania lub przewożenia produktów,
  • uszkodzeń mechanicznych, a w szczególności uszkodzenia zaczepów, gałek, klawiszy, przewodów połączeniowych lub świetlówek,
  • uszkodzeń związanych ze zjawiskami losowymi takimi jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, działanie silnego wiatru, powodzie, zalanie i inne czynniki atmosferyczne, zdarzenia losowe, kataklizmy,
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,
  • szkodzeń związanych z użyciem niewłaściwych środków czyszczących,
  • czynności związanych z niewłaściwym montażem,
  • uszkodzeń powstałych po terminie gwarancyjnym.

§8

Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.

§9

Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi.

§10

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z utraty danych.

§11

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Opublikowano: